Accommodation regulations

Ubytovací řád
Three Golden Crowns Apartments

(dále také jen „hotel“ nebo „ubytovatel“)

provozovaného společností:

David Spousta
IČO: 62572016
DIČ: CZ7003180041
se sídlem Střelničná 1008/17, Praha 8 , 182 00, Česká republika

Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 1. Ubytování hostů ve Three Golden Crowns Apartments se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování nebo smlouvy o nájmu uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě Three Golden Crowns Apartments (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené smlouvou o ubytování (dále také jen „smlouva“).
 2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky či rezervace.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem, smlouvou nebo dohodou o cenách a službách. Stanoví-li smlouva něco jiného než tento ubytovací řád, použije se ubytovací smlouva.
 4. Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

Uzavření smlouvy, rezervace

 1. Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná on-line prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele  bW9jLnNud29yY25lZGxvZ2Vlcmh0QG5vaXRwZWNlcg==,  bW9jLnNud29yY25lZGxvZ2Vlcmh0QHNlbGFz nebo telefonem na +420 272 653 268 (9:00-19:00).
 2. K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění dvou podmínek, a to doručením písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli a okamžikem, kdy ubytovatel od ubytovaného obdrží garanci platby nebo jinou dohodnutou formu garance nebo zálohu na ubytování nebo uhrazením plné ceny ubytování.

Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

 1. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše je vždy stanovena ubytovací smlouvou. Pokud není stornopoplatek určen ubytovací smlouvou, platí, že storno rezervace je možné provést 48 hodin před příjezdem bezplatně, později si hotel účtuje 100% z celkové ceny ubytování jako stornopoplatek.
 2. V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do půlnoci v den nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % celkové ceny rezervace.

Příjezd do hotelu

 1. Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu pověřenému pracovníkovi od 9:00-19:00.
 2. Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu potvrdí host vždy podpisem v registrační kartě/přihlašovacím lístku.
 3. Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 15:00  do 19:00.
 4. Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující celkovou cenu ubytování nebo doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o eventuelní uhrazenou zálohu, ubytovatel následně vždy vystaví hostovi daňový doklad.
 5. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet již při rezervování pobytu nejpozději pak v den příjezdu při přihlášení na recepci.
 6. Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána do PMS (Property Management System). Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být opět podložena zápisem do PMS (Property Management System).
 7. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, za účelem zaslání obchodní nabídky nebo marketingového sdělení. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

Obecná pravidla ubytování

 1. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu a využívat služby s ubytováním spojené.
 2. Při nástupu do ubytování obdrží host klíč, od pokoje i vstupu do hotelu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Hotel může hostovi účtovat náhradu škody a stanovit případné sankce za škody způsobené ztrátou, zničením, poškozením jakož i zpřístupněním klíčů třetím osobám.
 3. Host je povinen:
  • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;  v případě porušení ubytovacího řádu ze strany hosta má ubytovatel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady pro hosta;
  • uhradit cenu za ubytování dle ubytovací smlouvy;
  • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
  • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
  • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
  • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu způsobil (i);
  • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
  • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
  • při odchodu z hotelu odevzdat klíč od pokoje na recepci
 4. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
  • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
  • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
  • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně ohlášeny na recepci a jsou možné pouze do 22:00 hod a to pouze se souhlasem ubytovatele;  návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách hotelu;uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání; umístit v prostorách hotelu zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu a zaplatit předem stanovený poplatek za pobyt zvířete. Za zvíře, jeho chování a škody jím způsobené nese plnou odpovědnost majitel zvířete, který je také povinen zajistit aby zvíře bylo na vodítku a mělo náhubek.
 5. Host dále v prostorách určených k ubytování a ve všech prostorách hotelu nesmí:
  • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
  • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky, jedy nebo chemikálie, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
  • kouřit;
  • používat otevřený oheň;
  • vstupovat do provozních prostor ubytovatele a prostor určených pouze pro personál;
  • ponechávat děti bez dozoru, za děti a osoby do 18-ti let věku na pokoji a i v ostatních společenských prostorách hotelu vždy nese odpovědnost jejich zákonný zástupce.
  • se chovat tak, aby svým nevhodným a nepřípustným chováním obtěžoval ostatní hosty či personál. Host, který by svým nevhodným a nepřípustným chováním obtěžoval nebo ohrožoval ostatní hosty či personál může být z hotelu vykázán. Ubytovatel má právo okamžitě takového hosta vykázat ze svých prostor a odstoupit od smlouvy o ubytování bez nároku na náhradu pro hosta.

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

 1. Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.
 2. Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.
 3. Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.

Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 1. Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru.
 2. Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
 3. Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, je host povinen škodu v plné výši ubytovateli uhradit.

Odjezd z hotelu

 1. Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 10:00 hodin.
 2. Host uzamkne pokoj a vrátí klíče na recepci hotelu, pokud není domluveno jinak.

Informace o nakládání s osobními údaji

 1. Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 2. Za účelem zaslání obchodních nabídek a marketingových sdělení, poskytnutí služeb ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů jsou zpracovávány ubytovatelem tyto osobní údaje: jméno, příjmení, věk, pohlaví, datum narození, číslo cestovního dokladu nebo jiného dokladu totožnosti, číslo víza, adresa bydliště, datum, délka a účel pobytu, kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo) a to na základě informací získaných z registrační karty hosta nebo z přihlašovacího lístku, přímo od subjektu údajů nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů.
 3. Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených B&F gastro service, s.r.o. na základě smluv o zpracování osobních údajů.
 4. Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní hosta údaje zpřístupněny, naleznete na stránce o GDPR.
 5. Osobní údaje hostů bude ubytovatel zpracovávat v souladu se zákony, podle interního předpisu pro ochranu osobních údajů po dobu uloženou zákonem č.565/1999 Sb. o pobytu cizinců a zákonem  565/1990 Sb. o místních poplatcích.
 6. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
 7. Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež ubytovatel poskytnul. Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 8. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 9. Kontaktní údaje ubytovatele:
  Three Golden Crowns Apartments, Malostranské Náměstí 260/11, Praha 1, 118 00, www.threegoldencrowns.com,  bW9jLnNud29yY25lZGxvZ2Vlcmh0QG5vaXRwZWNlcg== provozovaného společností: David Spousta, IČO: 62572016, DIČ: CZ7003180041 se sídlem Střelničná 1008/17, Praha 8 , 182 00, Česká republika

 Tento Ubytovací řád vstoupil v platnosti a účinnost dnem 1.3.2019.

Za Three Golden Crowns Apartments

David Spousta