GDPR

Sdělení ke splnění informační povinnosti

Společnost David Spousta, IČO: 62572016, se sídlem Střelničná 1008/17, Praha 8, 182 00 („Správce“) v ubytovacím zařízení Three Golden Crowns Apartments, Malostranské náměstí 260/11, Praha 1, 118 00, zpracovává osobní údaje v soulad u s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, pro obchodní a marketingové účely a sdělení jsou Správcem zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, číslo cestovního dokladu nebo jiného dokladu totožnosti, adresa bydliště, datum příjezdu a odjezdu, délka a účel pobytu, e-mailová adresa aj. kontaktní údaje a to na základě informací získaných z registrační karty hosta nebo přihlašovacího lístku, nebo ze smlouvy o ubytování přímo od subjektu údajů a nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů.

Osobní údaje Správce zpracovává manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zaměstnancům Three Golden Crowns Apartments , kteří jsou pověřeni jejich zpracováním. Vedle toho jsou osobní údaje klientů předávány zpracovatelům, třetím stranám, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a jejichž zaměstnanci a systémy se podílí na zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým mohou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny:

 • Jiří Maštálka
  Na Požárech 762/19, 25088 Čelákovice
  IČO: 49492403
 • Michal Mulač
  Španielova 1258/59, 163 00 Praha 6 – Řepy
  IČO: 74215663
 • APASON s.r.o.
  Ústřední 388/18, Štěrboholy, 102 00 Praha-Štěrboholy
  IČO: 24173916
 • Bookassist Czech Republic s.r.o.
  Dlouhá 705/16, Staré Město, 110 00, Praha 1
  IČO: 24670626
 • PREVIO s.r.o.
  Lihovarská 1060/12, Praha 9 – Libeň, 190 00
  IČO: 25975234

Na základě zákona a v souladu s dodržování právních povinností, a tedy bez souhlasu klienta, mohou být osobní údaje předávány příslušným orgánům státní správy za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí; jde zejména o poskytnutí osobních údajů Policii ČR, Cizinecké policii, orgánům činným v trestním řízení.

Osobní údaje Správce zpracovává dle interních předpisů pro ochranu osobních údajů, po dobu vyplývající ze zákona nebo po dobu nezbytně nutnou.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, písemně na adresu Správce nebo na kontaktní místo Správce a to e-mailem na  bW9jLnNud29yY25lZGxvZ2Vlcmh0QHNlbGFz.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce neposkytuje ani nemá úmysl poskytovat osobní údaje třetím stranám ani do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Dne: 01.03.2019

David Spousta